kontakt

Ing. Jitka Rosůlková

Choceradská 137
Svojetice 251 62

zahradnice@seznam.cz

tel. +420 605 816 168

růže- Sympathie- lastní pěstování

růže- Sympathie- lastní pěstování

VEŠKERÉ FOTOGRAFIE JSOU POŘÍZENY VÝHRADNĚ MOU OSOBOU A VZTAHUJÍ SE NA NĚ AUTORSKÁ PRÁVA.

 • "Zahrady zakládané v souladu s přírodou vyžadují velmi málo práce a skýtají mnoho radosti. Ponechme tedy přírodě volnou ruku a usměrňujme ji jen tam, kde je to nutné."

  výsadba léčivých rostlin

  Výsadba léčivých rostlin může být realizována dvěmi  zcela rozdílnými způsoby. A to

  1) vycházeje z původní historické léčivé zahrady. Též zvané klášterní zahrady. Kde byly záhony výhradně produkční a geometricky řešené s velkorysými provozními cestičkami. Tuto výsadbu doporučuji spíše k historickým budovám, jako rehabilitaci původní historické výsadby.

  2) přírodní výsadbou


  léčivé rostliny – jsou užitkové rostliny používané k léčení chorob, ale i prevenci. Druhová skladba je velmi pestrá a odlišná v závislosti na zeměpisné šířce a etnickém teritoriu. Užívané rostliny se vztahují na přirozenou flóru teritoria i na historické podmínky vývoje v nich. Léčivé rostliny zaujímají mezi užitkovými rostlinami svým počtem dominantní postavení. Kompedia (soupisy) např. z roku 1898 sestavená G. Dragendrofem uvádí přes 12 700 léčivých rostlin používaných ve světě. Soupis z roku 1983 auotr G. Penso, obsahuje přes 21 000 taxonů.

  Léčivé rostliny většinou neslouží výlučně k léčení, ale používají se i jako koření, aromatické rostliny, zelenina, rostliny barvířské, významné zemědělské plodiny, mohou poskytovat oleje, tuky, pryskyřice, vlákna atd. Mezi rostlinami léčiými se vyskutjí i rostliny jedovaté, mohou být i nežádoucím zdrojem návykových, omamných drog. Neméně významná je i jejich funkce estetická.

  Historie pěstování léčivých rostlin v našich zemích: již od středověku se sběru a pěstování léčivých rostlin věnovaly mohé mnišské řády, které zakládaly i zahrady při klášterch. Panovníci povolávali lékaře a lékárníky a to zejména italské na své dvory. Léčivé rostliny představovaly významnou komoditu, která našla uplatnění nejen v zahradaách klášterů, ale i apatykářů a lékařů. Odtud se léčivé rostliny postupně dostávaly i do zahrad selských. Se zemědělským pěstováním se ale začalo až v 18. a 19. století a to na vrchnostenských panstvích. Ojedinělé pokusy o velkopěstování se objevují převážně v 19.století kdy začínaly vznikat zpracovatelské podniky léčivých rostlin. Po roce 1900 se začaly zakládat pěstební a výzkumné stanice. Po roce 1945 bylo pěstování léčivých rostlin koordinováno Ústředním poradním sborem minsterstva zdravotnictví ČSR pro pěstování a sběr léčivých rostlin. Po roce 1950 byl obchod s léčivými rostlinami monopolizován a centralizován. Po roce 1989 se osamostatnily podniky, které léčivé rostliny využívaly jako suorvinu a pěstování léčivých rostlin organizovaly, nebo je dovážely. V současné době se přírodní silice nahrazují za syntetické a pěstební plochy se výrazně zmenšují.

  Světová produkce je silně poznamenána možnostim chemické syntézy. Ale přesto se stále ještě léčivé rostliny pěstují, byť v mnohem menší druhové diverzitě a to ve všech centrech pěstování jak evorpském, americkém, africkém tak i v asijském. Evropský trh je specifický svou vysokou kvalitou a většinou i pěstováním tzv. „ekologickým zemědělstvím“. Léčivé rostliny z jiných center jsou většinou kvality nevyvážené a neurčité, ale u některých druhů nezastupitelné.

  lubgort.cz